Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.031-0007-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. „Унитрафад“ ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на машина за смесване и заливане на смоли с непрекъснат вакуум“:

Предмет на настоящата публична покана е доставка на 1 бр. машина за смесване и заливане на смоли с непрекъснат вакуум“. Доставката е финансирана по договор № BG16RFOP002-2.031-0007-C01 от 05.09.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Подобряване на производствения капацитет в "УНИТРАФАД" ООД за повишаване на експортния потенциал на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", финансиран по процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.031 "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".

Краен срок за подаване на оферти 04.03.2020 г.

Изтеглете документите за тръжната процедура