Подобряване на производствения капацитет в УНИТРАФАД ООД

06.09.2019 г.

В началото на месец септември 2019 г. „Унитрафад“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.031-0007-C01 „Подобряване на производствения капацитет в "УНИТРАФАД" ООД за повишаване на експортния потенциал на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ по процедура BG16RFOP002-2.031 „МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта възлиза на 131 056.28 лв., от които 100 258.05 лв. европейско и 17 692.60 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Основната цел на проекта е е повишаване на производствения капацитет на предприятието-кандидат "Унитрафад" ООД.. Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на производствения капацитет на предприятието и намаляване на разходите за единица произведена продукция;
  • Повишаване на експортния потенциал на предприятието;
  • Реализацията на устойчив и оптимален работен процес на предприятието;

 Очакваните резултати в следствие изпълнението на проекта са следните:

  • Увеличаване количественото на продукцията за износ от предприятието;
  • Подобрена ресурсна ефективност на предприятието;
  • Намаляване на количеството бракувана продукция и отпадъци от предприятието

 

Проект BG16RFOP002-2.031-0007-C01 „ Подобряване на производствения капацитет в "УНИТРАФАД" ООД за повишаване на експортния потенциал на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана “ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020