Development of Managing Capacity of Unitrafd Ltd by introducing an ERP Resource Management System

 

На 07.03.2017 г. фирма “УНИТРАФАД” ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-0461-C01 „Развитие на управленския капацитет на "Унитрафад" ООД чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Основна цел на проекта е да спомогне достигането на най-добрите европейски и световни практики за управление на бизнеса и да повиши конкурентоспособността на компанията, чрез внедряването на единна иновативна софтуерна система за управление на процесите. ERP системата ще е с вграден модул за управление на отпадъците, чрез който ще се подобри управлението, ще се оптимизират и подобрят взаимоотношенията с клиентите, ще се постигне ефективна организация на цялостната дейност и ще се предложат продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Конкретната цел на проекта е да се изгради и поддържа цялостна система за управление на производството във фирмата, чрез въвеждане на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ - 1 бр., придружена с 1 бр. сървър /ДМА/, които ще допринесат за:

  • Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;
  • Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги, чрез оптимизиране на оперативните разходи;
  • Отговаряне на екологичните нормативни разпоредби по всяко време, при ефективно управление на ресурсите по опазване на околната среда;
  • Модернизация на технологиите и управлението в предприятието;
  • Увеличаване на ефективността и пазарното представяне на фирмата;
  • Усъвършенстване на вътрешните бизнес процеси;
  • Съкращаване на времето за изпълнение на поръчки;
  • Увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби на фирмата.

С реализация на проекта ще бъдат внедрени съвременни технологии, с които ще се подобрят управленския капацитет и растеж на компанията, производствените процеси, ще се създаде необходимата технологична обезпеченост за планираното разширяване дейността на предприятието.

Проектът е на стойност 356 415.00 лева, а неговата продължителност се очаква да бъде 18 месеца.

 

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0461-C01  Развитие на управленския капацитет на "Унитрафад" ООД чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, Унитрафад ООД обявява процедура избор с публична покана за Доставка на ДМА и ДНА по две обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Доставка, инсталиране и изпитване на сървър - 1 бр.

Обособена позиция 2 - Доставка, внедряване и изпитване на специализиран софтуер (ERP система за управление на ресурсите) - 1 бр.

 

Документация ТУК